دوره آموزشی CCNA Security

دوره آموزشی CCNA Security

درباره دوره آموزشی CCNA Security:
دوه CCNA Security دوره پیاده سازی امنیت در سوئیچ ها و روترهای سیسکو می باشد. دوره CCNA Security دوره ای است در سطح Associate و پس از آن در صورتی که بخواهید دانش خود را عمیق کنید دوره های CCNP Security نیز تعریف شده اند که می توان پس از دوره آموزشی CCNA Security آن را گذراند.