دوره آنلاین پایتون پیشرفته Advanced Python

دوره آنلاین پایتون پیشرفته Advanced Python

خلاصه دوره پایتون پیشرفته Advanced Python :

در این کلاس مباحث پیشرفته ی زبان پایتون مطرح می شود. این کلاس ادامه ی کلاس پایتون است و دستورات، کتابخانه‌ها و مباحث پیشرفته در آن ارائه می شود. انتظار می‌رود دانشجویان مباحث اولیه پایتون و توانایی حل مسائل مقدماتی را فراگرفته باشند.


مدت دوره پایتون پیشرفته Advanced Python :

40 ساعت


پيش نياز دوره پایتون پیشرفته Advanced Python :

پایتون


مخاطب دوره پایتون پیشرفته Advanced Python :

برنامه نویس های پایتون


اهداف دوره پایتون پیشرفته Advanced Python :

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
- با زبان پایتون در سطح پیشرفته کار کنند.
- مسائل برنامه نویسی در سطح متوسط را حل کنند.سرفصل دوره پایتون پیشرفته Advanced Python :

  • Advanced topics:
    ◦ iterator and generator
    ◦ package
    ◦ handling json
    ◦ advanced object oriented topics
    ◦ design patterns
    ◦ regular expression
    ◦ style guide and PEP-8
    ◦ debugging and profiling
  • Advanced libraries:
    ◦ functools
    ◦ urllib
    ◦ itertools and combinatrics
    ◦ collections
    ◦ multithreading and multiprocessing
    ◦ asyncio
    ◦ venev
    ◦ scrapy
    ◦ os
    ◦ array, decimal, fraction
    ◦ doctest, unittest
  • Advanced problem solvingجزئیات سرفصل آموزشی دوره برنامه نویسی پایتون پیشرفته Advanced Python  را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک