دوره حضوری برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms

دوره حضوری برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms

خلاصه دوره #Programming in C :

شما می توانید پس از گذراندن دوره آموزشی .NET Fundamentals یا دوره آموزش برنامه نویسی C# مقدماتی، به سراغ دوره آموزشی برنامه نویسی Programming in C#1 بروید. دوره برنامه نویسی Programming in C#1 دوره ای کامل است و پس از گدراندن آن شما قدر خواهید بود یک اپلیکیشن ویندوزی یا Windows Application برنامه نویسی کنید. دوره آموزشی برنامه نویسی سی شارپ در سماتک فارغ التحصیلان بسیار زیادی را برای ورود به بازار کار برنامه نویسی در شرکت های توسعه دهنده نرم افزار آماده نموده است.

مدت دوره #Programming in C :

40 ساعت

پیش نیاز دوره #Programming in C :

شرکت در دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

اهداف دوره  #Programming in C :

این دوره بر اساس نقشه آموزشی جدید شرکت مایکروسافت در سال 2012 برای کسب مدارک تخصصی Microsoft Certified Solutions Developer MCSD طراحی شده است. گسترش روز افزون تکنولوژی دات نت در سال های اخیر و گرایش برنامه نویسان به استفاده از این پلتفرم، باعث گردیده که مایکروسافت دو مسیر متفاوت آموزشی را برای توسعه در محیط های ویندوز و وب طراحی نماید.ودر این میان زبان C# را نیز به عنوان اصلی ترین و محبوب ترین زبان برنامه نویسی دات نت انتخاب نموده است. لذا یادگیری مناسب زبان C# به عنوان اصلی ترین عامل توسعه در محیط دات نت لازم و ضروری می باشد. در این دوره ضمن معرفی ساختار و قواعد زبان C#، تکنیک های شی گرایی و بکارگیری آن همراه با مولفه های دات نتی در حد مناسبی آموزش داده می شود. لذا به کلیه توسعه دهنده های دات نت که خواهان یادگیری اصولی این زبان می باشند، توصیه می گردد در این دوره شرکت نمایند. مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.


در این ویدئو یاد می گیرید چه طور یک برنامه سی شارپ درست کنید.
 سرفصل دوره #Programming in C :

1. Implement program flow. iterate across collection and array items; program decisions by using switch statements, if/then, and operators; evaluate expressions; Duration 60 Minutes;
2. Implement exception handling. handle exception types (SQL exceptions, networ exceptions, communication exceptions, network timeout exceptions); catch typed vs. base exceptions; implement try-catch-finally blocks; throw exceptions; determine when to rethrow vs. throw; create custom exceptions; Duration 120 Minutes;
3. Create types. create value types (struct, enum), reference types, generic types, constructors, static variables, methods, classes, extension methods, optional and named parameters, and indexed properties; create overloaded and overriden methods; Duration 4 hours;
4. Consume types. box or unbox to convert between value types; cast types; convert types; Duration 120 Minutes;
5. Enforce encapsulation. enforce encapsulation by using properties, by using accessors (public, private, protected), and by using explicit interface implementation; Duration 3 hours;
6. Create and implement a class hierarchy. design and implement an interface; inherit from a base class; Duration 120 Minutes;
7. Debug an application. create and manage compiler directives; choose an appropriate build type; manage programming database files and symbols; Duration 60 Minutes;
8. Manage the object life cycle. implement IDisposable, including interaction with finalization; manage IDisposable by using the Using statement; manage finalization and garbage collection; Duration 60 Minutes;
9. Manipulate strings. manipulate strings by using the StringBuilder, StringWriter, and StringReader classes; search strings; enumerate string methods; format strings; Duration 60 Minutes;
10. Store data in and retrieve data from collections. store and retrieve data by using dictionaries, arrays, lists, sets, and queues; choose a collection type; initialize a collection; add and remove items from a collection; use typed vs. non-typed collections; implement custom collections; Duration 120 Minutes;
11. Perform I/O operations. read and write files and streams; ; Duration 120 Minutes;
12. Visual Programming. Working with Windows Forms and Container Controls (GroupBox, Panel, TabControl); Configuring Controls in Windows Form (Button, Label, TextBox, MaskedEdit, DataTimePicker); Using List Display and Specialized Controls (ListBox, ComboBox, ChekedListBox, ListView, TreeView, GridView; Advanced Controls (Menu, Minutes; Duration 7 hours; ToolStrip, StatusStrip) Duration 60
13. Working With Database. Introduce Database Technologies (ADO.NET, Entity Framework); ADO.NET Object Model; Connection to a Database; Reading & Writing Data; Minutes; Duration 7 hours; Duration 60
14. Validating User Inputs. Define Validation Strategies; Implement field level validation; Implement Form level validation; Duration 120 Minutes;
15. Create and implement events and callbacks. Create event handlers; subscribe to and unsubscribe from events; use built-in delegate types to create events; create delegates; lambda expressions; anonymous methods; Duration 7 hours;

جزئیات سرفصل آموزشی دوره #Programming in C را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک