دوره حضوری/آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

دوره حضوری/آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

خلاصه دوره آموزش سی شارپ مقدماتی:

دوره کاربردی آموزش سی شارپ مقدماتی، دانش و مهارت‌های موردنیاز جهت برنامه‌نویسی در محیط دات‌نت از جمله: واسط‌های کاربری، ساختار برنامه، گرامر زبان و جزئیات پیاده‌سازی برنامه‌ها را برای دانشجویان فراهم می‌نماید.

دات‌نت چارچوبی برای توسعه نرم افزارهای کاربردی است. NET. توسط مایکروسافت طراحی و توسعه‌یافته‌است و اولین نسخه بتا آن در سال 2000 منتشرشد. این فریمورک کاربردی برای توسعه برنامه‌های وب، ویندوز، تلفن استفاده می‌شود. علاوه‌بر این، طیف گسترده‌ای از عملکردها و پشتیبانی را ارائه می‌دهد.

برای فراگیری برنامه نویسی سی شارپ #C می‌بایست در اولین دوره پیشنهادی مایکروسافت با عنوان دوره MS .NET Fundamentals شرکت نمایید. دوره آموزش سی شارپ #C در سماتک بر اساس استانداردهای مایکروسافت برنامه‌ریزی و تدوین شده‌است و اولین دوره برای ورود به دنیای برنامه نویسی می‌باشد.


مدت دوره آموزش سی شارپ مقدماتی

24 ﺳﺎﻋﺖ

پیش‌نیاز دوره آموزش سی شارپ مقدماتی

آشنایی با الگوریتم و فلوچارت

مخاطب دوره آموزش سی شارپ مقدماتی

تمام اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ سی شارپ #c و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮیسی دات ﻧﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ دوره‌ﻫﺎی داتﻧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اهداف دوره آموزش سی شارپ مقدماتی

در اﻧﺘﻬﺎی دوره آموزش سی شارپ #C دانشجویان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:
    1. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎده و وﻳﮋال را در ﻣﺤﻴﻂ داتﻧﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
    2. ﻓﺮمﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎ را در اﻳﺠﺎد واﺳﻂﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪ.
    3. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و آراﻳﻪﻫﺎ را ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
    4. ﺗﻮاﺑﻊ و زﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را اﻳﺠﺎد و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎده آﺷﻨﺎﺷﻮﻧﺪ.
    5. ﺑﻪ کمک ﺟﻤﻼت ﺷﺮطی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی و ﺣﻠﻘﻪای را ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
    6. ﻓﺮم اﻳﺠﺎدﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎی واﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
    7. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻨﻮﻫﺎ، ﻧﻮار وﺿﻌﻴﺖ و ﻧﻮار اﺑﺰار ﻛﻴﻔﻴﺖ واﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮی را ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ.

سرفصل دوره آموزش سی شارپ مقدماتی

• Introducing C#
    o WHAT IS THE .NET FRAMEWORK?
    o WHAT IS C# ?
    o VISUAL STUDIO 2012
• Writing a C# Program
    o THE VISUAL STUDIO 2012 DEVELOPMENT ENVIRONMENT
    o CONSOLE APPLICATIONS
    o DESKTOP APPLICATIONS
• Variables and Expressions
    o BASIC C# SYNTAX
    o BASIC C# CONSOLE APPLICATION STRUCTURE
    o VARIABLES
         Simple Types
         Variable Naming
• Naming Conventions
    o Pascal Case
    o Camel Case
         Literal Values
         Variable Declaration and Assignment
    o EXPRESSIONS
         Mathematical Operators
         Assignment Operators
         Operator Precedence
         Namespaces
• Flow Control
    o BOOLEAN LOGIC
         Boolean Assignment Operators
         Bitwise Operators
    o BRANCHING
         The Ternary Operator
         The if Statement
• Checking More Conditions Using if Statements
         The switch Statement
         LOOPING
• do Loops
• while Loops
• for Loops
• Interrupting Loops
• Infinite Loops
• More About Variables
    o TYPE CONVERSION
         Implicit Conversions
         Explicit Conversions
         Explicit Conversions Using the Convert Commands
    o COMPLEX VARIABLE TYPES
         Enumerations
         Structs
         Arrays
• Declaring Arrays
• foreach Loops
• Multidimensional Arrays
• Arrays of Arrays
         STRING MANIPULATION
• Functions
    o DEFINING AND USING FUNCTIONS
         Return Values
         Parameters
• Parameter Matching
• Parameter Arrays
• Reference and Value Parameters
• Out Parameters
    o VARIABLE SCOPE
         Variable Scope in Other Structures
         Parameters and Return Values versus Global Data
    o THE MAIN ( ) FUNCTION
    o STRUCT FUNCTIONS
    o OVERLOADING FUNCTIONS
• Debugging and Error Handling
    o DEBUGGING IN VISUAL STUDIO
         Debugging in Non break (Normal) Mode
• Outputting Debugging Information
• Trace points
• Diagnostics Output Versus Trace points
         Debugging in Break Mode
• Debugging in Break Mode
• Monitoring Variable Content
• Stepping Through Code
• Immediate and Command Windows
• The Call Stack Window
         ERROR HANDLING
• try…catch…finally
• Listing and Configuring Exceptions
• Notes on Exception Handling
• Introduction to Object-Oriented Programming
    o WHAT IS OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING?
         What Is an Object?
• Properties and Fields
• Methods
         The Life Cycle of an Object
• Constructors
• Destructors
• Basic Desktop Programming
    o WPF Controls
    o Properties
    o Events
    o Windows Form
    o Common Controls
         Label
         Text Box
         Button
         Check Box
         Radio Button
         List Box
         Combo Box
         Calendar
         Picture Box
         Progress Bar
    o Container Controls
         Group Box
         Panel
         Tab Control
    o Menus &Tool Bars
         Menu Strip
         Status Strip
         Tool Strip
    o Case Study

جزئیات سرفصل آموزشی دوره سی شارپ #C را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک

پاسخ به سوال‌های شما درباره‌ دوره آموزش سی شارپ #cآموزش سی شارپ #c

در ادامه به متداول‌ترین سوالاتی که دانشجوها از ما در مورد دوره آموزش سی شارپ مقدماتی می‌پرسند، پاسخ می‌دهیم:

چرا باید برنامه‌نویسی سی شارپ #C را یادبگیریم؟

    • تقریباً در تمام سیستم عامل‌ها از زبان سی شارپ #C استفاده می‌شود.
    • آشنایی با دانش سی شارپ #C در رزومه هربرنامه نویسی عالی به نظرمی‌رسد.
    • برنامه نویس‌های سی شارپ #C می‌توانند درک عمیق‌تری از نحوه تأثیرگذاری کد روی سیستم‌ها داشته‌باشند و در نتیجه یادگیری دیگر زبان‌های برنامه نویسی آسان‌تر می‌شود.

بهترین راه برای یادگیری و آموزش سی شارپ #c چیست؟

وقتی صحبت از آموزش سی شارپ مقدماتی می‌شود، انتخاب‌های بسیاری که شامل ترکیبی از فیلم‌ها، آزمون‌ها، تکالیف، پروژه و دوره‌ها است برای یادگیری پیشنهاد می‌شود. تمام موارد گفته‌شده یک پایه نظری و عملی قوی برای برنامه نویسی در سی شارپ #c به شما می‌دهند.

فراموش نکنید، صرف نظر از نوع هرزبان برنامه نویسی، شما باید در طول حرفه خود به یادگیری ادامه دهید. به این ترتیب، ارزش دارد که بهترین دوره‌های آموزش سی شارپ #c را مجدداً مرور کنید تا از تغییرات و پیشرفت‌های آن مطلع شوید.

دوره MS .NET Fundamentals برای چه کسانی است؟

دوره MS .NET Fundamentals (آموزش برنامه نویسی مقدماتی سی شارپ #C ) برای کسانی که علاقه‌مند به یادگیری کدنویسی هستند طراحی شده‌است. به ویژه برای کسانی که بدون دانش قبلی یا بدون تجربه برنامه نویسی و به‌تازگی شروع به کارکرده‌اند، آموزش سی شارپ #c مفید است.

چه مشاغلی از سی شارپ c# استفاده می‌کنند؟

با داشتن مهارت به عنوان یک توسعه‌دهنده سی شارپ #c می‌توانید در بسیاری از صنایع و مشاغل شروع به کار کنید. حوزه‌هایی که از کدهای زبان برنامه نویسی سی شارپ #c استفاده می‌کنند شامل: صنعت بازی، موسسه‌های مالی، مهندس‌های پایگاه داده، امنیت و ... می‌شود.

یک برنامه نویس سی شارپ #C ماهر می‌تواند درحوزه‌های شغلی بسیار زیادی فعالیت کند! همین امروز در دوره MS .NET Fundamentals (دوره سی شارپ مقدماتی) سماتک شرکت کنید و مسیر شغلی خود را بسازید.