دوره آنلاین اسپلانک Splunk Fundamentals

 دوره آنلاین اسپلانک Splunk Fundamentals

خلاصه دوره اسپلانک  Splunk Fundamentals 

اسپلانک یکی از نرم افزارهای برتر در حوزه ی مانیتورینگ و مراکز امنیت (SOC) می باشد که کاربران بخش امنیت سازمان ها و شرکت ها از آن برای ذخیره ی Logها و سپس جستجو، ایجاد گزارش و داشبورد سازی، ایجاد هشدار، Threat Hunting و SOAR استفاده میکنند. استفاده از تمام قابلیت ها و جزییات موجود در اسپلانک دانشی گسترده در این زمینه نیاز دارد که باعث شده تعداد متخصصین این نرم افزار در دنیا بسیار کم باشند.

مدت دوره اسپلانک Splunk:

24 ساعت

پيش نيازدوره اسپلانک Splunk:

آشنایی با مفاهیم شبکه و امنیت.

شرح دوره اسپلانک Splunk:

در ابتدا با اسپلانک، Big Data و نحوه ی استفاده از آن آشنا میشویم سپس اسپلانک را در محیط های مختلف نصب می کنیم و با Search، Report، Fieldها به صورت عملی کار خواهد شد. در مورد Best Practiceهای قابل انجام، زبان SPL، دستورهای Transformer، Pivot، DataSetها صحبت خواهیم کرد و در ادامه در مورد Lookup ها و نحوه ی Enrich کردن، بحث خواهد شد و در انتهای دوره Fundamental 1 به Alertها ، Report و نحوه ی ایجاد Automation و Action خواهیم پرداخت.
در دوره ی Fundamental 2 به مباحث دیگر Search و Job Inspector، ایجاد گزارش های گرافیکی توسط دستورات Transforming ، ایجاد گزارش آماری با توجه به نقشه ی جغرافیایی، فیلترینگ نتایج جستجو، Correlat کردن داده ها، ایجاد Knowledge Objectها، استفاده از RegEx برای استخراج Fieldها، تغییر در نام گذاری Fieldها ، ایجاد Tag و Event Typeها، ایجاد Macro و نحوه ی استفاده از آن، ایجاد Data Modelها و در نهایت استفاده از Common Information Model (CIM) خواهیم پرداخت.

مخاطب اسپلانک:

• کارشناسان و مدیران حوزه امنیت
• افراد علاقه مند به کار در حوزه SOC
• کارشناسان Splunk که میتوانند با استفاده از این دوره دید کافی در مورد نرم افزار اسپلانک بدست بیاورند و یا هدف آن ها فعالیت در حوزه ی کارشناس SOC شوند.

اهداف دوره اسپلانک:

در ابتدا با اسپلانک، Big Data و نحوه ی استفاده از آن آشنا میشویم سپس اسپلانک را در محیط های مختلف نصب می کنیم و با Search، Report، Fieldها به صورت عملی کار خواهد شد. در مورد Best Practiceهای قابل انجام، زبان SPL، دستورهای Transformer، Pivot، DataSetها صحبت خواهیم کرد و در ادامه در مورد Lookup ها و نحوه ی Enrich کردن، بحث خواهد شد و در انتهای دوره Fundamental 1 به Alertها ، Report و نحوه ی ایجاد Automation و Action خواهیم پرداخت.
در دوره ی Fundamental 2 به مباحث دیگر Search و Job Inspector، ایجاد گزارش های گرافیکی توسط دستورات Transforming ، ایجاد گزارش آماری با توجه به نقشه ی جغرافیایی، فیلترینگ نتایج جستجو، Correlat کردن داده ها، ایجاد Knowledge Objectها، استفاده از RegEx برای استخراج Fieldها، تغییر در نام گذاری Fieldها ، ایجاد Tag و Event Typeها، ایجاد Macro و نحوه ی استفاده از آن، ایجاد Data Modelها و در نهایت استفاده از Common Information Model (CIM) خواهیم پرداخت.

دانشجویان پس از گذراندن این دوره قادر خواهند بود:

در انتهای دوره دانشجویان میتوانند اسپلانک را برای دریافت داده، ایجاد دستورات برای جستجو در داده ها، ایجاد داشبورد، گزارشگیری، هشدار و پاسخ به رخدادها ، تنظیم و کانفیگ نمایند و در امتحان Splunk Core Certified User شرکت نمایند.

سرفصل دوره Splunk:

Splunk Fundamental 1

Module 2 – What is Splunk?
• Splunk components
• Installing Splunk
• Getting data into Splunk
Module 3 – Introduction to Splunk's User Interface
• Understand the uses of Splunk
• Define Splunk Apps
• Customizing your user settings
• Learn basic navigation in Splunk
Module 4 – Basic Searching
• Run basic searches
• Use autocomplete to help build a search
• Set the time range of a search
• Identify the contents of search results
• Refine searches
• Use the timeline
• Work with events
• Control a search job
• Save search results
Module 5 – Using Fields in Searches
• Understand fields
• Use fields in searches
• Use the fields sidebar
Module 6 – Search Language Fundamentals
• Review basic search commands and general search
• practices
• Examine the search pipeline
• Specify indexes in searches
• Use autocomplete and syntax highlighting
• Use the following commands to perform searches:
• tables
• rename
• fields
• dedup
• sort
Module 7 – Using Basic Transforming Commands
• The top command
• The rare command
• The stats command
Module 8 – Creating Reports and Dashboards
• Save a search as a report
• Edit reports
• Create reports that include visualizations such as charts and
• tables
• Create a dashboard
• Add a report to a dashboard
• Edit a dashboard
Module 9 – Datasets and the Common Information Model
• Naming conventions
• What are datasets?
• What is the Common Information Model (CMI)?
Module 10 – Creating and Using Lookups
• Describe lookups
• Create a lookup file and create a lookup definition
• Configure an automatic lookup
Module 11 – Creating Scheduled Reports and Alerts
• Describe scheduled reports
• Configure scheduled reports
• Describe alerts
• Create alerts
• View fired alerts
Module 12 - Using Pivot
• Describe Pivot
• Understand the relationship between data models and pivot
• Select a data model object
• Create a pivot report
• Create an instant pivot from a search
• Add a pivot report to a dashboard

Splunk Fundamental 2

Module 2 – Beyond Search Fundamentals

• Search fundamentals review
• Case sensitivity
• Using the job inspector to view search performance
Module 3 – Using Transforming Commands for
• Visualizations
• Explore data structure requirements
• Explore visualization types
• Create and format charts and timecharts
Module 4 – Using Mapping and Single Value Commands
• The iplocation command
• The geostats command
• The geom command
• The addtotals command
Module 5 –Filtering and Formatting Results
• The eval command
• Using the search and where commands to filter results
• The filnull command
Module 6 – Correlating Events
• Identify transactions
• Group events using fields
• Group events using fields and time
• Search with transactions
• Report on transactions
• Determine when to use transactions vs. stats
Module 7 – Introduction to Knowledge Objects
• Identify naming conventions
• Review permissions
• Manage knowledge objects
Module 8 – Creating and Managing Fields
• Perform regex field extractions using the Field Extractor (FX)
• Perform delimiter field extractions using the FX
Module 9 – Creating Field Aliases and Calculated Fields
• Describe, create, and use field aliases
• Describe, create and use calculated fields
Module 10 – Creating Tags and Event Types
• Create and use tags
• Describe event types and their uses
• Create an event type
Module 11 – Creating and Using Macros
• Describe macros
• Create and use a basic macro
• Define arguments and variables for a macro
• Add and use arguments with a macro
Module 12 – Creating Data Models
• Describe the relationship between data models and pivot
• Identify data model attributes
• Create a data model
• Use a data model in pivot
Module 13 – Using the Common Information Model (CIM)
• Add-On
• Describe the Splunk CIM
• List the knowledge objects included with the Splunk CIM
• Add-On
• Use the CIM Add-On to normalize data

منبع درسی دوره اسپلانک

برای مشاهده سرفصل دوره Splunk Fundamentals 1 & 2 کلیک نمایید